Výrub drevín

Elektronická úradná tabuľa: Informácia o správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 13, alebo elektronicky na adresu: obecnyurad@lnr.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Informovanie o konaniach

[table “12” not found /]

 

TLAČIVÁ

Výrub drevín – tlačivo