Pastierske hry vianočné

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou v súlad s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra OBCE LOM NAD RIMAVICOU

Všeobecné podmienky:
• Pracovný úväzok hlavného kontrolóra bol stanovený na 0,1 týždenného pracovného úväzku, t.j 3,75 hodín týždenne.
• Voľba sa uskutoční dňa 27.02.2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Lome nad Rimavicou
• Termín odovzdania písomných prihlášok: do 13. februára 2020 do 15.00 h.
• Kandidáti musia doručiť písomné prihlášky spolu s prílohami v stanovenom termíne do podateľne Obecného úradu v Lome nad Rimavicou, 976 53 Lom nad Rimavicou v uzatvorenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať.“
• Súčasťou prihlášky musí byť:
• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• Doklad o vzdelaní (kópia)
• V prihláške je potrebné uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt, stručný profesijný životopis a písomný súhlas kandidáta so spracovávaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce.
• V prípade doručenia poštou alebo iným spôsobom je rozhodujúci dátum a čas prijatia.
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:
• Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
• znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní
• spôsobilosť na právne úkony
• bezúhonnosť
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v životopise a doklade o vzdelaní

V Lome nad Rimavicou, 27.01.2020

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra – DOKUMENT

x

Pozrite si tiež

Nová obecná web stránka

Vitajte na novej obecnej web stránke obce Lom nad Rimavicou … pracujeme …